top of page

Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YLLÄPITÄJÄ

Tmi Minna Lepistö

Harjavallankatu 4a7

29200 HARJAVALTA

040 4133156

minna.hieroja(a)gmail.com

 y-tunnus 2016174-1

Yleistä Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot: Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa

Tietojen kerääminen Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä. Tietojen luovuttaminen Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Lakiin tulossa olevan muutoksen jälkeen tiedot kirjautuvat myös Kanta-järjestelmään. 
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin alla mainituissa tapauksissa. Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Potilaskortisto on Ajas järjestelmässä. Sekä potilaiden tiedot säilytetään lukitussa kaapissa. Markkinointiin liittyviä henkilötietoja (asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) saatetaan säilyttää ja käyttää EU-maiden ulkopuolella. Esimerkiksi tiedottamiseen tarkoitetun materiaalin toimittamiseen asiakkaalle, kolmannen osapuolen tarjoamaa sovellusta käytettäessä. Tällöin ammatinharjoittaja pyrkii huolehtimaan, että kolmas osapuoli on luotettava ja että tietojen säilytyksessä ja suojaamisessa noudatetaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet. Kerätyt tiedot tallennetaan 2017 salatussa muodossa ja niiden katselu ja muokkaaminen vaatii tunnistautumisen. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Annan mielelläni lisätietoja edellä mainittuihin asioihiin liittyen. Sähköisen asiakastietojärjestelmäni toimittaa http://www.eneroc.com, joka on suomalainen ja pitkän linjan asiakatietojärjestelmien osaaja. Heidän palvelunsa kautta lähtee myös asiakkaille muistutusviestit.

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumeroon. Suostumus suoramarkkinointiin Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin.Lupaa pyydetään pääasiassa asiakastietolomakkeessa. Asiakas voi antaa suoramarkkinointiluvan myös puhelimitse, tapaamisen yhteydessä, liittymällä omatoimisesti sähköpostilistalle tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

bottom of page